Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. Pozemky se scelují nebo dělí tak, aby se zajistilo racionální využití zemědělského půdního fondu a zlepšily podmínky hospodaření vlastníků. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny.

Předmětem pozemkových úprav jsou zejména zemědělské pozemky. Návrhu nového uspořádání pozemků musí také brát v úvahu územní plán, je-li na dotčeném území schválen. Výsledky pozemkových úprav slouží také pro obnovu katastrálního operátu (vznikne digitální katastrální mapa).

Proces pozemkových úprav obvykle probíhá v těchto etapách:

  • Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
  • Úvodní jednání
  • Zaměření zájmového území
  • Zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav
  • Plán společných zařízení
  • Nároky vlastníků pozemků
  • Návrh nového uspořádání pozemků
  • Závěrečné jednání
  • Nová digitální katastrální mapa
  • Vytyčení nově navržených pozemků

Naše firma se v rámci procesu pozemkových úprav zaměřuje především na geodetické etapy prací.

Pozemkové úpravy