Geometrický plán (GP) je neoddělitelnou součástí listin (smluv atd.), podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. GP obsahuje vyjádření stavu parcel (budov, pozemků) před změnou a po změně.

Geometrický plán se vyhotovuje pro tyto případy:

  • Změnu hranice katastrálního území
  • Rozdělení pozemku
  • Změnu hranice pozemku
  • Vyznačení budovy a vodního díla nebo jejich změny v katastru
  • Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
  • Doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem (pozemkový katastr, grafický příděl, evidence nemovitostí)
  • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
  • Průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice
  • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
Geometrické plány